به سایت رسمی دکتر زینت السادات بوذری خوش آمدید.

  • info@dr-bouzari.ir
  • 01132228444

ویدئوها

عمل کاواترم (درمان خونریزی غیر طبیعی رحم)

کوید 19 در زنان باردار

ﺳﻦ ﻣﻨﺎرك و اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ در دﺧﺘﺮان